Samen onderweg

De weg naar de bisschoppensynode voor een synodale kerk 2023 (info op: synod.va)

Begin september heeft het Vaticaan twee belangrijke documenten ter voorbereiding van de twee jaar durende wereldsynode over synodaliteit gepubliceerd.  De Nederlandse theologe Myriam Wijlens speelt hierbij een grote rol in het Vaticaan. Tijdens het voortraject en de synode zelf moet gesproken worden over de vraag hoe de kerk ‘synodaler’ kan worden. Daarmee wordt bedoeld dat meer gremia binnen de kerk bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Paus Franciscus wil op die manier individuen, groepen en verantwoordelijken sterker bij de kerkleiding betrekken en ervoor zorgen dat zij beter naar elkaar luisteren. Alleen zo kan de katholieke Kerk volgens hem de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden en haar getuigenis van de christelijke boodschap - dat het werk is van alle gedoopten - versterken.

De nu gepubliceerde documenten moedigen aan om naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen, om zich moedig en vrijmoedig uit te spreken en om dialoog te gaan met de Kerk, de samenleving en andere christelijke kerken. Het eerste document dat deze week in Rome is gepubliceerd heeft als titel: Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending. Hierin wordt de context geschetst van de synode, tegen de achtergrond van de coronapandemie, de sociale ongelijkheid, misbruikschandalen in de Kerk en fenomenen als klimaatverandering en migratie. Er is ook een Vademecum gepresenteerd met een aantal tips voor bisdommen, kloosterordes en religieuze congregaties, spirituele gemeenschappen en verenigingen voor de organisatie van synodale bijeenkomsten. Er wordt ook een aantal mogelijke onderwerpen aangereikt.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voorbereidingsproces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bisdommen, naar een synodale ontmoeting op vijf continenten en dan de vergadering van bisschoppen uit de hele wereld in Rome.

Luisteren en deelnemen

Het proces van de wereldsynode wordt op 9 en 10 oktober geopend in Rome en een week later in de particuliere Kerken en bisdommen van de universele Kerk. Het zegt dat het voorbereidend document dient als een instrument ter bevordering van de eerste "fase van luisteren en overleg van het volk van God in de particuliere Kerken" in de periode van oktober 2021 tot april 2022. “Dit gebeurt in de hoop de ideeën, de energie en de creativiteit te bevorderen van allen die aan deze reis deelnemen”, luidt het. Richtsnoeren zijn onder meer “onbevooroordeeld” luisteren, “met moed en vrijheid van hart” spreken, maar ook de bereidheid de dialoog met de samenleving en andere christelijke denominaties aan te gaan.

Na een eerste fase van ruim zes maanden op het niveau van de plaatselijke kerken, zal in het voorjaar 2023 een synodaal proces op continentaal niveau volgen, in Europa via de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Na afsluiting van het proces op continentaal niveau start vindt in oktober 2023 in Vaticaanstad de Zestiende Algemene Gewone van de Bisschoppensynode plaats. Vanaf 2024 moeten de resultaten van die assemblee wereldwijd in de praktijk worden gebracht.

In september is DEZE INFORMATIE vrijgegeven over het proces.

Deze documenten spelen een rol:

De kernvraag, kernthema's en richtvragen.

Het voorbereidend document.

Vademecum synode 2023.

De bisschoppenconferentie verzamelt het nieuws op zijn website.

logo bisschopensynode 2023.png