top of page
Synod_NL-logo_edited.jpg

Nederlandse Katholieke Vrouwen vertegenwoordigd in Praag

Van 5 tot 12 februari vond in Praag (Tsjechië) de Europese Synodale Continentale vergadering

plaats. Het was de volgende belangrijke stap in het synodale proces dat in 2021 door paus Franciscus

in gang is gezet. Vanuit alle landen van Europa was er een delegatie van vier personen aanwezig,

daarnaast namen 10 personen per land online deel aan de gesprekken. Lees er HIER meer over.

 

Januari  2023

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het

Bisdom Den Bosch boden op 7 december een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een

synodale kerk’. Lees er HIER meer over. Met een vragenlijst is een opbrengst opgehaald te lezen

in deze samenvatting van de reacties op het werkdocument voor de continentale fase van de

synode.

Oktober 2022

Katholieken over wereld voor grotere rol vrouw

 

Er is in Rome een helder, eerlijk, hoopvol en integer document gepresenteerd van alle landen

in het kader van de synode. Het onderzoek is mede geleid door Nathalie Becquart. Hier leest u

een interview met haar. Het is opvallend hoe gelijkluidend het pleidooi klinkt om de kerk

diepgaand te vernieuwen. Onze bijdrage aan het WUCWO rapport leidde uiteindelijk tot dit

internationale rapport van vrouwenKerknet.be;  Nederlands Dagblad. 

Augustus 2022

Stem van katholieke vrouwen klinkt door in nationaal synoderapport

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) is verheugd dat de bijdrage van ruim 2200 katholieke

vrouwen doorklinkt in het nationale synoderapport dat door de Nederlandse bisschoppen-

conferentie naar Rome is gestuurd. Aangemoedigd door de hoopvolle boodschap van de

Vaticaanse persconferentie over deze eerste fase van de synode is het NKV van harte bereid

om actief bij te dragen aan het voortgaande luisterproces in de katholieke kerk.

Het eerste deel van het rapport doet op eerlijke en herkenbare manier recht aan de uitkomsten van de synodegesprekken in diverse organisaties en de bisdommen. De breedte van de inhoud van het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ komt terug in deze samenvoeging van alle bijdragen uit het land. Van de behoefte aan ruimte voor bezinning, de vraag naar toegankelijke taal en meer variatie in de liturgie, de roep om als kerk meer zichtbaar en relevant te zijn in de samenleving, het verlangen naar een luisterende en empathische kerk tot de vraag naar openheid voor dialoog ook over moeilijke onderwerpen. De grote betrokkenheid en de hunkering naar een warme inspirerende gastvrije kerk, zoals te vinden in ‘Zij heeft een verhaal’ wordt breed gedragen.

 

Rol van vrouwen

Met name in paragraaf 3, over de dialoog in de kerk, komen de aanbevelingen over de rol van vrouwen uit het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ naar voren. De vragen naar meer balans in de kerk tussen mannen en vrouwen, meer waardering en respect voor vrouwen, meer zichtbaarheid en inzet van de deskundigheid van vrouwen in alle bestuursorganen van de kerk zijn hier opgenomen. Ook het pleidooi naar voortgaand onderzoek en gesprek over toelating van vrouwen tot het ambt is opgenomen.

Een circulair proces

 

De persconferentie in het Vaticaan spreekt over een circulair proces. In die zin dat alle inbreng uit de verschillende continenten wordt gebundeld en weer terug komt naar lokaal niveau om opnieuw te bespreken. Het gesprek gaat door en dat geeft de gelegenheid om te luisteren en te leren van ervaringen van katholieken op andere plekken. Mgr. Marin zegt hierover: "Het belangrijkste is om een nieuwe manier van kerk-zijn aan te nemen die coherenter en authentieker is ... om met sereniteit verder te gaan op deze weg van vernieuwing en hoop".

 

Stevig draagvlak

 

In dit dynamische luisterproces wil het Netwerk Katholieke Vrouwen van harte actief deelgenoot zijn vanuit het stevige draagvlak en de grote betrokkenheid die naar voren zijn gekomen uit de reacties van 2230 katholieke vrouwen in het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’.

Zomer 2022

 

Ons rapport is overhandigd aan de referent voor vrouw en kerk, Mgr. De Korte. Hij heeft het meegenomen in de diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom Den Bosch ‘Hoopvol luisterend naar Gods Geest’. En we werkten samen met de religieuzen in Nederland. Zij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw, van een kerkgemeenschap met een open hart. Dat is te lezen in de bijdrage van de Konferentie Nederlandse Religieuzen aan het Synodale Proces. Naar aanleiding van de Andante dagen in juni j.l. nemen we deel aan een projectgroep die de synodeverhalen van de Europese vrouwenorganisaties verzamelt.

Er is veel belangstelling voor ons synodeproject ’Zij heeft een verhaal’  Het rapport is te downloaden via onze website, maar mensen gaan ook met de papieren versie aan de slag. Zodoende zijn we toe aan de tweede druk van ons rapport en die is nog (voor 2,50 incl verzending) na te bestellen met dit bestelformulier.

Gratis synoderapport voor onze Vriendinnen

We hebben ook de mogelijkheid voor onze Vriendinnen om gratis een rapport te ontvangen. Bent u vriendin en hebt u nog geen exemplaar, vraag het gerust aan! U kunt ook Vriendin worden (15 euro per jaar) en gratis 1 rapport ontvangen. Voor extra exemplaren gelden de tarieven van het bestelformulier.  

 

Na de overhandiging en presentatie van het rapport 'Zij heeft een verhaal', gaan we nu verder naar de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Die vraag willen we mede voorleggen aan alle deelnemers die hun e-mailadres hebben achtergelaten. U kunt zich ook nog hiervoor opgeven via info@unkv.online. Na de zomer sturen we een korte enquête rond met de vragen:

1) waar hebt u behoefte aan als vrouw in de katholieke kerk,

2) welke rol ziet u daarin voor het Netwerk Katholieke vrouwen daarbij en

3) met welke deskundigheid of talent zou u daar aan bij kunnen dragen?  

 

Drie vragen om alvast over na te denken. U kunt ons mailen of na de zomer kunt u uw antwoord geven via onze korte digitale enquête. We zien uit naar uw inbreng zodat we kunnen inspelen op de behoefte die er leeft in het land.

 

Overdracht synoderapport aan Mgr. De Korte en Prof. Wijlens

Op woensdagochtend 25 mei presenteerde het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) het rapport van het

synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’. Op 29 april maakten we al een uitzending over de gang van het

project en hoe de deelnemers het hebben ervaren. Nu hebben we de wetenschappelijke analyse afge-

rond. Bij de presentatie op 25 mei reageerden Mgr. De Korte, referent vrouw&kerk, en Professor Wijlens van

het synodesecretariaat in Rome op het rapport en gaven wij aan hoe het project ons als netwerk verder

naar de toekomst zal geleiden.

Wij bedanken Porticus voor hun steun bij ons project.

​De Paus kuste Nederlandse katholieke vrouwen wakker.– Verrassend hoge respons synodeonderzoek ‘

Ruim 2000 vrouwen vulden de vragenlijst in met hun wensen en verlangens over de toekomst van de katholieke kerk. Dit project van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) in het kader van de wereldwijde synode 2023 was halverwege de reactietermijn al een groot succes te noemen. Het project liep tot 31 maart.

 

“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen”, aldus Holkje van der Veer, lid van de syodeprojectgroep van het NKV en dominicanes. “Bij de start van dit project, half januari, zei ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” Met het project ‘Zij heeft een verhaal’ draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee paus Franciscus van alle katholieken inspraak vraagt over de toekomst van de kerk.

De meerderheid van de inzenders tot nu toe is zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua leeftijd zijn de meeste respondenten tussen de 40 en de 80 jaar maar ook de jongere en oudere generaties laten van zich horen. De respondenten wonen in alle bisdommen.

 

Onder begeleiding van prof. Dr. Monique van Dijk – Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de TST van de Universiteit van Tilburg, ging een speciale onderzoeksgroep aan de slag met de kwalitatieve analyse van de ingestuurde verhalen. Op vrijdag 29 april zijn de eerste inzichten bekend gemaakt in een online talkshow van het NKV.

Voor een nadere toelichting en achtergronden bij het synodeproject 'zij heeft een verhaal':

​Paus Franciscus had dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus nodigde daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) nam deze uitnodiging van harte aan en zette zich in dit proces in voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen.

Digitale vragenlijst voor vrouwen
Vanaf 17 januari 2022 is met een online vragenlijst antwoord te geven op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst was individueel te beantwoorden. Daarnaast zijn hierover mooie gesprekken en ontmoetingen ontstaan. 

Hiermee is het proces zeker niet ten einde. Hopelijk hebben we dan een nieuw begin kunnen maken van elkaar kennen, naar elkaar luisteren en samen verder bouwen aan de toekomst.  Ook is het zo dat het Netwerk Katholieke Vrouwen zich met het project ‘Zij heeft een verhaal’ aansluit bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces. Hier leest u meer over de stand van zaken wereldwijd.

 

We traden al naar buiten:

Op 19 november j.l. maakte het Netwerk Katholieke Vrouwen in haar talkshow al een vooraankondiging van dit project. De uitzending is met deze link terug te kijken en het synodegedeelte begint bij 21.30 minuten. 

Op 16 december j.l. sprak professor Myiram Wijlens in een webinar over de synode. Deze is met deze link terug te kijken. Mevrouw Wijlens is door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode in de stuurgroep van de synode.

Op 7 januari verscheen een opinieartikel in het Katholiek Nieuwsblad. U kunt het via deze link lezen. (Meer info over KN in https://www.kn.nl/webwinkel/)
Op maandagmiddag 10 januari verzorgde professor Myriam Wijlens via Zoom een lezing over de inhoud van het synodale proces en de rol voor Nederlandse religieuzen en vrouwen hierin.  De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseerde deze interactieve lezing samen met ons. De lezing is hier terug te kijken. De tekst van Holkje van der Veer had de titel 'licht door het wolkendek'. Hier zijn het verslag van de lezing van Prof. Wijlens en de reacties erop te lezen.

We staan op de website van de Oecumenische Vrouwensynode.

Op 11 januari stonden we op NieuwWij.

Op 14 januari stonden we in het Nederlands Dagblad.

Op 17 januari stonden we in het Friesch Dagblad.

Op 17 januari hielden we de presentatie van ons project in het Katholieke Vrouwen Café. Met deze link terug te kijken.

Op 27 januari werden we geinterviewd door Trouw.

Op 28 januari stonden we in de Dominicanen Nederland nieuwsbrief.

Op 2 februari stonden we in de Roerom.

Op 18 februari stonden we op NieuwWij.

Op 19 februari stonden we op Kerknet.be.

Ons project wordt genoemd op de website van het synodesecretariaat in het Vaticaan. 

Op 3 april was Holkje van der Veer te gast bij het Geloofsgesprek.

Op 25 mei stonden we in het Nederlands Dagblad  en werd er door ND over ons op twitter geschreven. 

Op 25 mei stonden we in Katholiek Nieuwsblad en wijdde de hoofdredacteur zijn redactioneel aan onze presentatie.

Op 25 mei stonden in het Reformatorisch Dagblad.

Op 7 juni stonden we met een interview met onderzoeksleider Monique van Dijk-Groene boer in Volzin.

Op 12 juni waren bij Dit is de Zondag op de radio.

Op 12 juni werd het Geloofsgesprek met Holkje van der Veer herhaald met een voorwoord van Mgr. de Korte.

Op 11 juli schreef Jos Moons dat hij hoopt dat de bisschoppen mede ons rapport met een open geest willen lezen.

Op 24 augustus schreef Stijn Fens oa over de positie van vrouwen nav de nationale synthese.

Op 24 augustus schreef Hendro Munstermann ook over de nationale synthese.

Op 25 augustus maakte Stijn Fens dit interview met Mgr. de Korte oa over ons rapport.

​De projectgroep NKV voor de eerste fase van de synode:

Maria van Schaijik (voorzitter), Laetitia van der Lans, Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Carin Hereijgers (secretaris)


bottom of page